[13] 1st Look Oct_2016

Sea salt Spray British M trên trang tạp chí First Look tháng 10 năm 2016