[80] Luel_Oct_2017

Sáp vuốt tóc trên Tạp chí Luel Hàn Quốc tháng 10/2017