[79] Graphy_Nov_2017

Xịt gôm cao cấp cho nam BRITISH M Hard Tailor Spray trên tạp chí Graphy Hàn Quốc tháng 11/2017